Geschillenregeling

Geschillenregeling

Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een onderdeel van onze dienstverlening. Hierna volgt een uitleg wat u dan kunt doen.

Ons kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze geschillencommissie bestaat sinds 1 juni 1999 en valt onder de Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken (SGC) en die voor beroep en bedrijf (SGB) in Den Haag.

Geschilbeslechting door de Geschillencommissie Advocatuur heeft als groot praktisch voordeel dat snel een beslissing van een onafhankelijke derde kan worden verkregen, mocht onze interne klachtenregeling geen oplossing brengen. Onder deze regeling worden alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder geschillen over een declaratie, beslecht door arbitrage overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Voor geschillen met particuliere cliënten kan dit ook bindend advies betreffen.

Hoe werkt deze regeling?

1. Indien u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, legt u uw bezwaren eerst voor aan de behandelend advocaat of aan een van de partners van ons kantoor. Onze interne klachtenregeling dient bij de behandeling van uw klacht als leidraad.

2. U dient uw klacht voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding heeft gegeven.

3. Voor iedere klacht zullen wij in nauw overleg met cliënt een oplossing trachten te vinden. Ons kantoor zal een oplossing voor het gerezen probleem altijd schriftelijk aan u bevestigen binnen vier weken na ontvangst van de klacht.

4. Mocht u niet tevreden zijn over de geboden oplossing, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Dat kan echter niet zonder dat u eerst uw bezwaren aan ons kantoor heeft gemeld. Deze weg staat ook voor u open wanneer ons kantoor uw bezwaren niet binnen vier weken na het indienen van schriftelijk heeft afgehandeld.

5. U kunt uw klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur aan bovenstaand adres. Daarna vervalt deze mogelijkheid.

6. De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij die commissie. U kunt het reglement downloaden, of opvragen bij:

Geschillencommissie Advocatuur
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

7. Ons kantoor kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

8. Geschillen met zakelijke cliënten worden beslecht door arbitrage volgens de regels van de Geschillencommissie Advocatuur. Is sprake van dienstverlening aan een particuliere cliënt, dan voorziet het reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na afhandeling van de klacht door ons kantoor wendt tot de gewone rechter. In geval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing.

9. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van alle soorten declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000. Hogere schadeclaims kunnen uitsluitend aan de Geschillencommissie Advocatuur worden voorgelegd indien (i) de hoogte van de claim uitdrukkelijk is beperkt tot € 10.000 en (ii) schriftelijk afstand is gedaan van het meerdere.

10. De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

……..

Klik hier om naar de website van de Geschillencommissie Advocatuur te gaan.